Servicii


      Realizarea documentatiei necesare pentru respectarea legislatiei in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 1. Elaborarea de fise de post cu atributii si raspunderi ce revin lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 2. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 3. Evidenta zonelor cu risc ridicat;
 4. Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (acolo unde este cazul);
 5. Intocmirea fiselor individuale de instructaj privind securitatea si sanatatea in munca;
 6. Intocmirea tematicilor de instructaj privind securitatea si sanatatea in munca, precum si stabilirea intervalului dintre instructaje pentru categoriile de lucratori;
 7. Stabilirea zonelor ce necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 8. Elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege;
 9. Cercetarea evenimentelor (accidente de munca) ce produc incapacitate temporara de munca prin intocmirea procesului-verbal si a dosarului de cercetare;
 10. Intocmirea formularului de inregistrare a accidentului de munca (FIAM);
 11. Infiintarea la nivelul unitatilor cu mai mult de 50 de lucratori  a comitetului de securitate si sanatate in munca precum si organizarea si functionarea acestuia;
 12. Testari anuale ale lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;
 13. Modul de acordare al echipamentului individual de protectie pentru lucratori;
 14. Intocmirea registrului de evidenta a incidentelor periculoase;
 15. Asistenta la procedurile de evaluare a conformitatii si supraveghere a pietei pentru produsele introduse pe piata si/sau puse in functiune in Romania.

  Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

 1. Studiul sistematic al tuturor aspectelor procesului de munca susceptibile de a genera evenimente nedorite si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta din cele patru ale sistemului de munca: mijloc de productie, mediu de munca, sarcina de munca si executant, plecand de la principiile de prevenire a accidentelor de munca (evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursa);
 2. Estimarea calitativa sau cantitativa a riscurilor;
 3. Examinarea posibilitatilor de eliminare a riscurilor;
 4. Aprecierea necesitatii de a stopa producerea de accidente de munca prin adoptarea altor masuri vizand prevenirea sau reducerea riscurilor;
 5. Stabilirea consecintelor posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman (leziuni si vatamari ale integritatii si sanatatii organismului uman);
 6. Incadrarea consecintelor in clase de gravitate – cotarea gravitatii consecintelor actiunii factorilor de risc asupra organismului uman;
 7. Incadrarea consecintelor in clase de frecventa - cotarea probabilitatii consecintelor actiunii factorilor de risc asupra organismului uman;
 8. Calcularea nivelului global de risc pentru locurile de munca;
 9. Reprezentarea grafica procentuala a factorilor de risc proprii componentelor sistemului de munca;
 10. Interpretarea rezultatelor evaluarii pentru locurile de munca;
 11. Stabilirea masurilor de prevenire/protectie aplicabile pentru stoparea accidentelor de munca si  imbolnavirilor profesionale;
 12. Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie, compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice sau de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, aplicat corespunzator conditiilor de munca specifice unitatilor.

       Asistenta lunara

 1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca / echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca / posturi de lucru; 
 2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 4. Instruirea conducatorilor de locuri de munca privind organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivel de societate
 5. Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
 6. Efectuarea instructajului periodic tuturor salariatilor pe baza tematicii intocmite si completarea fiselor de instruire individuala
 7. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 8. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 9. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 10. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 11. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 12. Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 13. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
 14. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 15. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 16. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 17. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 18. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 19. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 20. Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 21. Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 22. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 23. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 24. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;
 25. Cercetarea evenimentelor (accidente de munca) petrecute in cadrul societatilor;
 26. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea 319/2006;
 27. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 28. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 29. Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 30. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 31. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 32. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 33. Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.