Fisa de post agent ordine


I.IDENTIFICAREA POSTULUI

1.COMPARTIMENTUL : ordine publica

2.DENUMIREA POSTULUI : agent ordine

3.POZITIA POSTULUI ÎN STATUL DE ORGANIZARE :

4.RELATII CU ALTE POSTURI :

ierarhic nemijlocit : ofiter specialist O.P./ Adj. sef Sectie
ierarhic direct : sefului de birou / Sefului sectiei
5.DEFINIREA SUMARA A ATRIBUTIILOR POSTULUI :

executa activitati specifice în vederea prevenirii si combaterii infractiunilor si a altor fapte antisociale, asigurarii unui climat de siguranta civica corespunzator, apararii vietii, drepturilor si libertatilor cetatenilor, a avutului public si privat în raza de competenta a biroului
asigura si desfasoara activitati specifice în vederea înfaptuirii si aplicarii întocmai a sistemului informational al politiei, sens în care organizeaza, conduce si realizeaza conform metodologiilor de lucru, întregul sistem de evidenta operativa si statistica judiciara privind activitatea desfasurata si rezultatele obtinute de Sectia 27 pentru Centul Universitar Bucuresti.
organizeaza si asigura primirea, verificarea, prelucrarea si centralizarea datelor si indicatorilor statistici de la birourile corespondente, în vederea realizarii situatiilor si programelor aflate în exploatare;
elaboreaza lunar, în sistemul manual sau automat, dupa caz, în baza datelor si evidentei primirea întocmai zilnic situatiile statistice lunare, asigura realizarea si raportarea la termen a situatiilor operative cumulate precum si a situatiei operative saptamânale sau la 15 zile conform ordinelor primite;
trimestrial, semestrial, la 6 luni, 9 luni si anual, asigura realizarea situatiilor statistice privind activitatea desfasurata de Sectia 27 pentru CUB;
realizarea situatiei statistice periodice sau alte lucrari specifice (saptamânal sau ori de câte ori este nevoie), solicitate de comanda sectiei, necesare la sedintele de analiza a muncii, informarea esaloanelor superioare, efectuarea unor studii si documentari, desfasurarea unor activitati de informare si propaganda rutiera, etc;
efectueaza zilnic operatiuni de înregistrare în registrele de evidenta a urmaririi penale a faptelor si cauzelor penale cu AC si AN.;
asigura întocmirea, primirea, verificarea, corectarea erorilor, si înregistrarea în evidentele primare proprii a datelor si indicatorilor statistici ce fac obiectul aplicatiei P30 concretizate în fisele statistice de tip A, B si C, transmise ritmic aceste fise la S.I.E.O. pentru implementare, realizate manual sau pe suport magnetic, dupa caz, introduce personal pe calculator datele respective asigurând formarea bazelor de date si transmiterea lor a S.I.E.O;
prezinta conducerii sectiei, formatiunilor operative cât si esaloanelor superioare, situatiile statistice întocmite prin activitatile desfasurate de politie pe raza de competenta, pentru informare, analiza, coordonare si dispunerea unor masuri corespunzatoare de îmbunatatire a muncii;
periodic (lunar, trimestrial, semestrial, etc.) împreuna cu sefii birourilor efectueaza verificari încrucisate cu privire la corectitudinea si realizarea datelor înscrise si raportate în evidentele primare, situatiile statistice si evidenta faptica a lucrarilor si cauzelor penale cu AC si AN existente în lucru la formatiuni, efectuând permanent corectia soldurilor si punerea de acord a acestora cu datele raportate statistic esaloanelor superioare;
organizarea, conducerea si asigurarea împreuna cu compartimentul secretariat, întreaga activitate specifica pe linie de arhiva:
participarea lunar la convocarea învatamânt profesional, instruirea, comunicari de ordine si prelucrarea unor ordine, instructiuni sau metodologii de lucru nou aparute în domeniu, în vederea realizarii unitare si conforme dispozitiilor emise de esaloanele superioare, a situatiilor statistice aflate în exploatare;
executa orice alte situatii statistice ori de analiza – sinteza ordonate de conducerea sectiei sau esaloanelor superioare;
ia masuri de cunoastere, însusire, aplicare si respectare a ordinelor si metodologiilor de lucru emise de esaloanele superioare.

II. CERINTELE POSTULUI

1.CATEGORIA DE PERSONAL CE POATE OCUPA POSTUL : agent

2.GRADUL PROFESIONAL NECESAR OCUPANTULUI POSTULUI : minim agent – maxim agent sef principal

3.PREGATIRE

3.1. DE BAZA : liceul cu diploma de bacalaureat
3.2.DE SPECIALITATE : curs perfectionare

4.APTITUDINI SI ABILITATI NECESARE :
4.1.spirit de observatie, rezistenta fizica
4.2.sa poata lucra în conditii de stres
4.3.spirit de initiativa
4.4.gândire logica si analitica
4.5.de planificare si organizare a muncii.

5.ATITUDINI NECESARE / COMPORTAMENT
comportament si conduita morala, initiativa, lucru în echipa si flexibilitate în gândire, spirit de colegialitate si respect reciproc.

6.STAREA SANATATII SOMATICE SI PSIHICE : apt medical pentru functia detinuta, rezistenta si stabilitate psihica, echilibru emotiv fara tendinte impulsive (depresive)

III.CONDITII SPECIFICE DE MUNCA

1.LOCUL DE MUNCA : ordine publica, Sectia 27 Politie pentru Centrul Universitar Bucuresti

2.PROGRAMUL DE LUCRU : zilnic 8 ore în schimburi

3.DEPLASARI CURENTE : itinerariul de patrulare / sediul sectiei

4.CONDITII DEOSEBITE DE MUNCA : lucru în conditii de zgomot crescut, stres si aglomerare, solicitari intelectuale si psihice intense

5.RISCURI IMPLICATE DE POST : poate fi victima unor violente, solicitari emotionale intense (contact frecvent cu victime ale accidentelor, violentelor, etc.), risc de îmbolnavire profesionala

6.COMPENSARI : spor de dispozitiv si spor de pericol deosebit / prime de merit, zile învoire-recuperare.

IV.DESCRIEREA SARCINILOR, INDICATORILOR SI RESPONSABILITATILOR POSTULUI

previne si combate încalcarea legilor si celorlalte acte normative, mentine si restabileste ordinea si linistea publica;
legitimeaza si stabileste identitatea persoanelor care au încalcat dispozitiile legale ori sunt suspecte;
efectueaza, în conditiile prevazute de lege controlul îmbracamintei, bagajelor sau vehiculelor persoanelor depistate ca au savârsit ori sunt suspecte de savârsirea unor infractiuni si contraventii, precum si controlul legalitatii transporturilor;
verifica modul cum sunt respectate prevederile legale privind regimul de evidenta a populatiei în caminele studentesti,
imobilizeaza si conduce la sediul unitatii de politie, în vederea luarii masurilor legale, persoanele care întreprind actiuni prin care se pun în pericol integritatea corporala a altor persoane, tulbura prin acte de violenta ordinea si linistea publica, degradeaza sau distrug bunuri apartinând avutului public sau privat, savârsesc acte de ultraj, se opun executarii mandatelor privative de libertate, precum si persoanele urmarite, dezertorii si evadatii;
foloseste bastonul de cauciuc, catusele si armamentul din dotare, în cazurile si conditiile prevazute de actele normative si ordinele în vigoare;
conduce la sediul biroului cetatenii straini care nu au viza de sedere în România;
intra în incinta agentilor economici cu capital de stat, mixt ori privat si în locuinta persoanelor fizice, în cazul si conditiile prevazute de lege;
constata infractiunile si contraventiile date în competenta, comise în zona de activitate si întocmeste actele procedurale prevazute de lege si instructiunile în vigoare;
foloseste mijloacele de transport si telecomunicatii, indiferent de proprietar sau detinator, cu exceptia celor apartinând corpului diplomatic, pentru luarea unor masuri legale ce nu sufera amânare ori care nu pot fi îndeplinite altfel;
acorda lamuriri si explicatii necesare care îi sunt solicitate de cetateni cu obligatia pastrarii secretului de stat si de serviciu;
raporteaza de îndata sefului nemijlocit sau ofiterului de serviciu producerea evenimentelor care prezinta interes pentru munca de politie, petrecute în raza lor de actiune;
participa la actiunile pentru prevenirea si înlaturarea urmarilor catastrofelor sau calamitatilor naturale;
cunoaste si supravegheaza persoanele care prezinta interes operativ pentru politie, a celor repartizate pentru completarea supravegherii si prezinta rapoarte despre acestea;
cunoaste specificul, dispunerea si sistemele de paza ale agentilor economici si gardienilor publici din raza postului sau itinerariului sau;
actioneaza pentru culegerea de informatii de la sursele ocazionale, în vederea cunoasterii, prevenirii si combaterii infractiunilor, precum si în situatiile în care exista date sau indicii ca se pregateste savârsirea de fapte ilicite;
coopereaza si sprijina gardienii publici si celelalte efective de paza de la obiectivele din zona de activitate în luarea masurilor legale împotriva celor care comit acte antisociale;
dovedeste receptivitate si raspunde cu promptitudine la solicitarile cetatenilor;
cunoaste teritoriul postului, particularitatile acestuia, limitele si consemnul postului si actioneaza pentru prevenirea încalcarilor de lege si a altor fapte antisociale;
îndeplineste orice alte obligatii prevazute de legi, regulamente si ordine;
când i se repartizeaza în subordine militari în termen jandarmi mai are urmatoarele obligatii : verifica daca sunt echipati regulamentar, au asupra lor armamentul si celelalte mijloace din dotare, au o stare fizica si psihica corespunzatoare executarii serviciului; executa instruirea lor practica, la locul de serviciu, cu privire la cunoasterea postului, modul de îndeplinire a misiunii si de actiune în diferite situatii; le interzice parasirea postului si consumul de bauturi alcoolice, precum si intrarea nejustificata în localuri publice sau locuinte, institutii, agenti economici; pretinde grija fata de pastrarea si întretinerea armamentului si tehnicii din dotare; raporteaza sefului nemijlocit orice abatere comisa de militarii în termen.
sa actioneze pentru combaterea faptelor ilegale de comert stradal si sa participe la actiuni organizate pentru combaterea altor fapte antisociale,
sa actioneze pentru combaterea faptelor de parazitism social si depistarea celor care polueaza strada (cersetori, vagabonzi, prostituate, etc.)
sa mentina permanent legatura cu politisti din posturile sau itinerarele de patrulare învecinate, militarii din trupele de jandarmi,, personalul din sistemele de paza care actioneaza în zona, pentru a face schimb de informatii, a cere si acorda sprijin în solutionarea unor situatii ivite pe timpul serviciului,
sa intervina pentru asigurarea fluentei circulatiei rutiere în zona de patrulare atunci când situatia o impune, urmarirea depistarea unor persoane care au furat autovehicule ori a infractorilor care transporta bunuri sustrase sau sunt urmariti,
sa se afle la orele stabilite în punctele fixate în variantele de patrulare, daca nu sunt cauze care pot împiedica aceasta.
1. munca de fiecare zi:
primirea, verificarea, corectarea erorilor, întocmirea evidentei primare proprii referitoare la fisele statistice de tip A, B, C, care fac obiectul Aplicatiei P-30, realizate manual sau pe calculator si formarea de date necesare exploatarii acestei aplicatii;
transmiterea fiselor întocmite manual sau a bazelor de date pe suport magnetic sau prin retea la S.I.E.O. pentru implementare si centralizare;
operarea zilnica în registrele de evidenta a lucrarilor si cauzelor penale cu AC si AN, întocmirea si tinerea „la zi” a acestei evidente pe baza de desfasurator sau calculator, dupa caz:
asigura operarea zilnica în registrele de „evidenta urmaririi penale”, ia masuri de întocmire si tinere „la zi” pe baza de desfasurator ori pe calculator a acesteia;
culege date si indicati statistici de la formatiunile operative cu privire la activitatile politienesti desfasurate si rezultatele obtinute, opereaza aceste date în evidentele primare proprii, creeaza bazele de date necesare întocmirii situatiilor statistice aflate în exploatare.
2. saptamânal / lunar / trimestrial:
întocmirea unor situatii saptamânale pe care le prezinta conducerii sectiei si esaloanelor superioare pentru informare, analizare si directionarea muncii în perioada de referinta;
întocmeste si prezinta situatiile statistice lunare, trimestriale, semestriale, pe 9 luni si anual, pe care le raporteaza la termenele ordonate comenzii sectiei si esaloanelor superioare;
participa lunar la convocarea de învatamânt profesional, instruire, comunicari de ordine si prelucrarea unor ordine, instructiuni sau metodologii de lucru aparte în domeniu, în vederea realizarii unitare si conforme dispozitiilor emise de esaloanele superioare, a situatiilor statistice aflate în exploatare;
asigura si pune la dispozitie periodic sau de câte ori este nevoie date si situatii statistice privind indicatorii de munca birourilor din cadrul Sectiei 27 pentru CUB;
întocmeste si prezinta orice alte date si situatii solicitate de comanda sectiei ori esaloanelor superioare.
3. periodic / temporal / ocazional:
efectuarea unor verificari în vederea stabilirii si corectarii permanente a soldurilor datelor statistice raportate, respectarea termenelor de I.U.P. în cauzelor cu A.N., cresterea operativitatii în solutionarea cauzelor penale cu A.N. si A.C.;
în afara de situatiile „standard” întocmeste si prezinta alte date si situatii statistice ori de analiza-sinteza ordonate sau solicitate de seful serviciului, comanda D.G.P.M.B., esaloanele superioare sau alte institutii;
RESPONSABILITATII: raspunde în fata sefilor ierarhici, alaturi de lucratorii si sefii formatiunilor operative de realitatea datelor din situatiile statistice;
de planificare: îsi planifica activitatile zilnice conform sarcinilor din planul de munca ori a ordinelor primite de la comanda sectiei sau esaloanelor superioare;
de raportare: prezinta la termenele ordonate conducerii sectiei si esaloanelor superioare date si situatii statistice întocmite;
accesul la informatii, pastrarea si confidentialitatea acestora: asigura pastrarea secretului de serviciu cu privire la datele si informatiile cu care opereaza în procesul muncii.

V.INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANTA

întocmirea unor acte corecte, de constatare conform prevederilor legale în vigoare
constatarea de infractiuni si contraventii
sa nu aiba spargeri în post
sa culeaga informatii de la sursele ocazionale
sa depuna rapoarte despre activitatea persoanelor suspecte aflate în M.S. sau D.U.I.
sa aiba prinderi în flagrant

Indicatori calificativi:
opereaza în medie cu peste 40 programe ori situatii statistice lunare, trimestriale, etc.

Indicatori calitativi:
executa lucrari corecte, inteligibile, coerente si fara greseli de calcul sau aditie, complete, respectând termenele ordonate.