Fisa de post agent de asigurare


1. POSTUL: AGENT DE ASIGURARE
2.POZITIA DIN STATUL DE FUNCTIUNI :
3. COMPARTIMENTUL :
4.CERINTE:
a)studii: medii;
b)vechime: sase luni în asigurari
c)alte cerinte specifice:
profesionale: - calificare profesionala corespunzatoare
  - competenta profesionala;
  - capacitate de organizare a activitatii si de colaborare în
  relatiile cu asiguratii si cu colaboratorii;
  -aptitudini: - calitati intelectuale;
  - inteligenta;
  - creativitate;
  - spirit critic si autocritic;
  - initiativa;
  - receptivitate la nou; 
  - atitudini: - calitati morale;
  - seriozitate;
  - cinste;
  - corectitudine; 
  - atasament fata de societate;
garantii materiale: constituirea unei garantii materiale de 2 salarii brute de 
încadrare;
5.RELATII:
a)ierarhice: - este subordonat: directorului de sucursala, sef serviciu asigurari,
  inspectorului de asigurare;
b)functionale: - cu personalul de specialitate din serviciul contabilitate, serviciul
  daune, biroul de control si revizie; 
cc) de colaborare: - cu agentii de asigurare din cadrul sucursalei;
  -cu persoane fizice si juridice în vederea contractarii asigurarilor;
6.ATRIBUTII, RESPONSABILITATI
6.1. Specifice
a)estimeaza, evalueaza si preia în asigurare riscurile specifice tipurilor de asigurari pe care societatea este autorizata sa le încheie;
b)contracteaza, încheie si reînnoieste contractele de asigurare pentru asigurarile autorizate în limita competentelor stabilite de normele interne;
c)se preocupa de încasarea la scadenta a ratelor de prima, urmatoare celei dintâi, în vederea continuarii raporturilor de asigurare;
d)tine evidenta ratelor de prima urmatoare celei dintâi, la contractele de asigurare încheiate personal;
e)ofera inspectorului de asigurare date informative în vederea elaborarii ofertelor de asigurare în concordanta cu cerintele asiguratilor sai;
f)urmareste depunerea la termen a primelor încasate în concordanta cu documentele cu regim special si a celor de încasare existente asupra sa;
g)arhiveaza copiile contractelor de asigurare si raspunde de pastrarea lor în conditii de siguranta si protectie corespunzatoare;
h)sesizeaza operativ conducerea sucursalei despre problemele ce apar în activitatea sa si face propuneri corespunzatoare de solutionare a lor;
i)desfasoara activitate de promovare si popularizare a produselor de asigurare pe care PETROAS le vinde si difuzeaza asiguratilor, materialele promotionale repartizate din cadrul sucursalei;
j)în vederea maririi gradului de cuprindere în asigurare si a numarului de asigurati este obligat sa obtina 20 de referinte saptamânal prin intermediul unor surse specifice si centre de influenta;
k)sa aiba interviuri cu 12 potentiali asigurati pe saptamâna, acestea pentru detectarea nevoii de asigurare;
l)sa prezinte produsele de asigurare ca solutii la nevoile existente încercând sa încheie vânzarea cu 1 sau 2 asigurati pe zi, având ca obiectiv minim de vânzare 2 contracte pe saptamâna;
m)sa-i viziteze pe asigurati frecvent cu orice ocazie si neaparat la aniversarea politelor lor, detectând noile nevoi de asigurare sau orice probleme existente;
n)preocuparea continua si constanta de a-si îmbogati listele de prospectare cu noi referinte asigurati potentiali;
o)sa participe la toate cursurile si întrunirile sucursalei si sa cunoasca foarte bine produsele de asigurare ale companiei cât si cele ale competitorilor de pe piata;
p)se preocupa de aplicarea corecta a dispozitiilor legale privind prevenirea si înlaturarea cauzelor care duc la delapidare si alte forme de încalcare a legalitatii care produc daune patrimoniului societatii;
q)se preocupa de ridicarea nivelului de calificare propriu, prin:
studierea actelor normative emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si
  care îi sunt puse la dispozitie de Administratia Centrala;
studierea materialelor teoretice privind activitatea de asigurari;
participarea la instructaje, aplicatii practice si schimburi de experienta organizate de conducerea sucursalei si administratia centrala;
r)urmareste aplicarea dispozitiilor legale privind protectia muncii, prevenirea incendiilor, paza securitatii sediului, securitatea imprimatelor cu regim special aflate în gestiunea sa, respectarea normelor legale privind disciplina în munca;
s)folosirea integrala si eficienta a timpului de munca;
t)executa alte sarcini repartizate de conducerea sucursalei;
6.2.Generale
a)organizarea activitatii proprii;
b)perfectionarea activitatii profesionale;
c)respectarea prevederilor programelor de instruire;
d)aplicarea cerintelor Regulamentului de Organizare si Functionare;
e)aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
f)aplicarea si respectarea prevederilor normelor tehnice;
g)aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce le utilizeaza;
h)respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si a normelor de paza contra incendiilor;
i)manifestarea unei conduite profesionale ( ce include obligatoriu politete, solicitudine) în relatiile cu asiguratii, cu colegii, cu toate persoanele cu care intra în contact;
j)raspunde pentru pastrarea în bune conditii si utilizarea conforma a echipamentelor si aparatelor cu care lucreaza;
k)pastreaza secretul de serviciu conform normelor interne aprobate;