Fisa de post administrator + director economic


Scopul postului: Asigura managementul societatii (inclusiv coordonarea transporturilor), in limita competentelor stabilita de fisa postului;

Capitolul I: Descrierea postului

1.Denumire: Administrator – Director economic

2.Departament / Compartiment: Departamentul financiar - contabil

3.Relatii organizatorice:
de subordonare: -
de cooperare: cu toate compartimentele societatii
de conducere si control: fata de toate compartimentele societatii
de reprezentare: fata de orice tert, societate, partener cu care societatea se afla in relatii precum si fata de institutiile administrative, economice, jurisdictionale de drept public si privat

4.Are acces la toate datele si documentatiile societatii;

5.Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma;

Capitolul II: Obligatii si responsabilitati pe linie profesionala

Administratorul societatii conduce activitatea societatii si are urmatoarele atributii:
1.raspunde de evidenta contabila, financiara si de gestiune din S.C. MIU S.R.L. pe baza reglementarilor in vigoare in domeniile financiar, contabil si de gestiune;

2.elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat;
3.raspunde de arhivarea documentelor: asigura pastrarea in arhiva proprie, timp de 10 (zece) ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate cu exceptia statelor de salarii ce se pastreaza timp de 50 (cincizeci) ani;
4.asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera ;
5.raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei;
6.prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti, tine cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aduca la cunostinta asociatilor;
7.are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca;
8.transmite Departamentului financiar-contabil lunar, toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului, completarea corecta a registrelor si pentru intocmirea raportarilor lunare;
9.efectueaza operatiuni de incasari si plati (prin casirie sau prin virament), asigura virarea incasarilor in conturile si bancile societatii, iar extrasele lunar se transmit la Departamentul financiar-contabil;

10.organizeaza si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in viguare;

11.organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in viguare;
12.raspunde de inregistrarea si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe (dezmembrare, valorificare, etc.);
13.formuleaza pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de natura legislativa, metodologica, procedurala sau organizatorica;
14.examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele, iar pe aceste baze, propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
15.respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca;
16.respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Functionare al societatii, aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine;
17.raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului si coordoneaza activitatea de resurse umane a societatii;
18.pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
19.rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate, trasate de asociati sau colaboratori angajati ai societatii;
20.In absenta motivata inlocuitorul sau este ???;
21.reprezinta societatea pe in relatia cu institutii publice locale si cu tertii;
22.actualizarea atributiilor se va face in functie de modificarile organizatorice si legislative care apar ;
23.emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate;
24.asigura coordonarea transporturilor societatii.

Capitolul III: Responsabilitati pe linie de calitate si cunoasterea sistemului calitatii

1.Sa cunoasca si sa aplice politica managementului in domeniul calitatii si obiectivele ce decurg din aceasta;
2.Sa cunoasca aspectele sistemului calitatii corespunzatoare domeniului sau de activitate;
3.Verifica existenta documentelor pe linie de calitate in sectorul coordonat.

Capitolul IV: responsabilitati pe linie de protectia muncii

1.Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
2.Sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie;
3.Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitivie;
4.Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatia care constituie un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala;
5.Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati;
6.Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorului locului de munca;
7.Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie;
8.Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;
9.Sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca;
10.Sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesa, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
11.Sa dea relatii la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Capitolul V: Cerintele postului

1.Pregatire / Instruire: studii universitare de specialitate de lunga durata
2.Experienta: minim 2 ani
3.Calitati si aptitudini profesionale:
putere de decizie
capacitate de comunicare
atentie distributiva
capacitate organizatorica puternica
capacitate de concentrare
abilitati de negociere
capacitate de lucru in echipa
capacitatea de a lucra sub presiune
tact si meticulozitate
personalitate puternica

Capitolul VI: Conditii de munca si salarizare

1.Deplasari
Frecventa: frecvent;
Conditii asigurate: diurna, cazare, transport;
2.Conditii de munca:
munca este complexa, preponderent de birou;
program normal de lucru, uneori prelungit;
3.Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adauga sporurile negociate.
4.Facilitati: masina de serviciu, telefon mobil, laptop.
Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).