Documente solicitate cu ocazia controalelor ITM


1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente sau certificatul constatator care sa ateste autorizarea pe proprie raspundere;
2. Autorizatia de functionare din punctul de vedere al protectiei muncii;
3. Decizii interne pentru:
    – personalul cu atributii in domeniul SSM;
    – componenta serviciului de SSM;
    – conducatorii locurilor de munca;
    – personalul cu responsabilitati in domeniul SSM;
4. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM):
    – decizia de infiintare;
    – raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
    – raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor;
    – planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar;
    – programul de activitate al serviciului de SSM (procese verbale intruniri, instiintari ITM);
5. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca;
6. Fisa de expunere la riscuri din dosarul medical;
7. Fisa de aptitudini;
8. Inscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la inaltime“;
9. Foaia de parcurs;
10. Raport de sedinta siguranta circulatiei;
11. Nota de comanda reparatii;
12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati;
13. Planul de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare si organizatorice sau de orice alta natura;
14. Tematici de instruire;
15. Diploma de absolvire a cursurilor formare si perfectionare in domeniul SSM;
16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire;
17. Fisele individuale de instructaj privind securitatea si sanatatea in munca;
18. Foaie de prezenta;
19. Evaluarea interna privind acordarea echipamentului individual de protectie (EIP), corespunzator riscurilor activitatii;
20. Certificate de conformitate pentru EIP;
21. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP;
22. Documentele care sa ateste ca ET utilizate in cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii;
23. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor in functiune;
24. Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii (clauzele referitoare la securitatea si sanatatea in munca, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca in schimburi si intensitatea acesteia);
25. Regulamentul Intern;
26. Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta;
27. Buletine de verificari PRAM;
28. Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice (in vederea stabilirii masurilor specifice de securitate si sanatate in munca);
29. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca (daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a lucratorilor);
30. Autorizarea interna din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca pentru lucratorii care exercita meserii ce trebuie autorizate;
31. Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase;
32. Certificate medicale cu diagnostic „accident“;
33. Implementarea prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca;
34. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie;
35. Buletine de verificare metrologica a AMC-urilor din dotare;
36. Verificarile ISCIR;
37. Fisa postului;
38. Permisul de lucru cu foc;
39. Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie;
40. Autorizatie de lucru in zone Ex;
41. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase;
42. Plan tehnic de exploatare;
43. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET);
44. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare;
45. Plan de evacuare in caz de urgenta;
46. Registre de evidenta a accidentatilor in munca;
47. Registre de evidenta a accidentelor usoare;
48. Registre de evidenta a incidentelor periculoase;
49. Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale;
50. Registrul de serviciu la bordul navelor;
51. Registrul pentru substante toxice;
52. Registrul de evidenta a materialelor explozive;
53. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive;
54. Cartea tehnica a utilajului;
55. Instructiuni de lucru;
56. Proces verbal de punere in functiune a schelei;
57. Conventiile de lucru;
58. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator;
59. Proces verbal de control propriu din punctul de vedere al securitatii muncii;
60. Materiale necesare informarii lucratorilor;
61. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice;
62. Contractele de lucrari;
63. Modul de acordare a materialelor igienico-sanitare;
64. Evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani;
65. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM;
66. Registrul unic de control;